Blue Flower

ITA โรงพยาบาลหนองม่วง

คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน download>>1

หลักฐานช่องทางผ่านหมายเลขโทรศัพท์ download>>1

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป download>>1

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน download>>1

รายงานผลการดำเนินงาน download>>1

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม download>>1

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล download>>1