1.ข้อมูลพิ้นฐานปัจจุบัน

1.1ผู้บริหารหน่วยงาน เปิด

1.2นโยบายของผู้บริหาร

1.3โครงสร้าง เปิด

1.4อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง เปิด1 เปิด2

1.5วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH เปิด

1.6ยุทธศาสตร์ เปิด

1.7ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เปิด

1.8ข้อบังคับสำนักงาน

1.9จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เปิด

2.นโยบายและยุทธศาสตร์ เปิด

 

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เปิด

 

เอกสารขอซื้อ,ขอจ้าง,ขอซ่อม เปิด