Blue Flower

ITA โรงพยาบาลหนองม่วง

ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปี 2563 Download>>1

ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 Download>>1

แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2563 Download>>1

แผนจัดซื้อยา ประจำปี 2563 Download>>1

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2563 Download>>1

แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 Download>>1

แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2563 Download>>1

แผนจัดซื้อวัสดุอื่น ๆประจำปี 2563 Download>>1

ติดบอร์ด Download>>1