ไตรมาสที่ 1

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564- เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 >>>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 >>>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 >>>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 2

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 >>>รายละเอียด

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 >>>รายละเอียด