MOIT2

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

 • 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) >>>รายละเอียด
 • 1.2 นโยบายของผู้บริหาร >>>รายละเอียด
 • 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน >>>รายละเอียด
 • 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง >>>รายละเอียด
 • 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน >>>รายละเอียด
 • 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) >>>รายละเอียด

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH >>>รายละเอียด

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 >>>รายละเอียด

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 >>>รายละเอียด

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>>รายละเอียด

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน >>>รายละเอียด

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม >>>รายละเอียด

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ >>>รายละเอียด

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>>รายละเอียด

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน >>>รายละเอียด

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

 • 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) >>>รายละเอียด
 • 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี >>>รายละเอียด
 • 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง >>>รายละเอียด
 • 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ >>>รายละเอียด
 • 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) >>>รายละเอียด