พิมพ์
หมวด: ITA สสอ.หนองม่วง 2565
ฮิต: 60

MOIT2

 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH >>>รายละเอียด

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 >>>รายละเอียด

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 >>>รายละเอียด

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 >>>รายละเอียด

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน >>>รายละเอียด

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม >>>รายละเอียด

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ >>>รายละเอียด

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>>รายละเอียด

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน >>>รายละเอียด

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย