พิมพ์

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

เปิด

2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

เปิด

3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

เปิด

4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง