พิมพ์

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  เปิด 

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 เปิด 

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 เปิด  เปิด 

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 เปิด 

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 เปิด 

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปิด 

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564 เปิด 

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 เปิด

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564 เปิด

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 เปิด

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฏาคม 2564 เปิด

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564 เปิด